widget

Alapszabályzat

Mátrai Betyárok Kerékpáros Sportegyesület

ALAPSZABÁLYA

Készült az Egyesület 2008. február 29. napján megtartott alakuló közgyűlésén az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1954. évi IV. törvény rendelkezései alapján.

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az egyesület neve: Mátrai Betyárok Kerékpáros Sportegyesület

Rövidített neve: MBKSE

Székhelye: Mátrafüred 3232 Parádi út 5.

Az Egyesület önálló jogi személy, működése kiterjed Magyarországra és a környező országokra.

2. AZ EGYESÜLET CÉLJA, TEVÉKENYSÉGE

2.1. Az egyesület önkormányzati elven működő szakmai érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet. Az Egyesület jogi személy.

2.2. Az egyesület célja: elsősorban a kerékpározás, mint alternatív közlekedési eszköz népszerűsítése, ezáltal a környezet és természet védelme, óvása, rendszeres sportolás, testedzés biztosítása, ezen igények felkeltése, sportrendezvények, versenyek szervezése, s a nevezett célok megvalósításához szükséges sport-, és egyéb létesítmények üzemeltetése.

2.3. Az egyesület feladatai: kapcsolatok kialakítása és fenntartása más hazai és külföldi szabadidősport szervezetekkel, együttműködés önkormányzatokkal, különböző társadalmi szervezetekkel, részvétel a gyöngyösi és mátrai kerékpárút és túrakerékpárút hálózat megvalósításában. Szolgáltatások nyújtása tagoknak, és az egyesület céljait támogató szervezeteknek, személyeknek. A szabadidő hasznos eltöltését szolgáló rendezvények, túrák szervezése. Kerékpározással, testedzéssel kapcsolatos kiadványok megjelentetése és terjesztése. Versenypályák túraútvonalak építése, rendszeres karbantartása. Az egyesület céljaival összhangban álló témakörökben kutatások, elméleti munkák kidolgozásának támogatása.

3. EGYESÜLETI TAGSÁG

 

3.1. Az egyesületen belül többféle tagság létezik, rendes tagság és pártolói tagság. Az egyesület tagjairól nyilvántartást vezet, részükre tagsági igazolványt állít ki.

3.2. Az egyesület rendes tagja lehet minden olyan magyar és külföldi állampolgár – természetes személy-, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, az alapszabályt aláírja, kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre, melyben üzleti, egzisztenciális vagy politikai elkötelezettség nem gátolja – elveinek képviseletében és a közgyűlés által egységesen meghatározott tagdíj befizetésére.

3.3. Az egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, aki adományaival segíti az egyesület munkáját, de abban tagsági jogokkal nem kíván rendelkezni.

3.4. Az egyesületbe való belépés, illetve belőle történő kilépés önkéntes alapon működik.

3.4.1. A tag belépését, felvételi kérelmét követően az Elnökség a jelentkezés napjától számított 2 héten belül hatályba helyezi, az egyesületi tagságviszonyát igazoló dokumentumokat rendelkezésére bocsátja. A belépéshez belépési nyilatkozat és az Elnökség jóváhagyása szükséges.

3.4.2.   Az egyesületi tagság megszűnik a tag halálával, kilépésével, a tagdíj-kötelezettség elmulasztása esetén, vagy kizárással. A tag a kilépést, indoklási kötelezettség nélkül, írásban bejelenti az Elnökség valamely tisztségviselőjénél, aki az Elnökkel történő közlés után törli őt a tagok sorából. A tagdíj befizetésének egy éven túli, elnökségi felszólítás ellenére történő elmaradását az Elnökség kilépésnek minősíti; az Elnök, írásban erről a tényről értesíti a tagot. Amennyiben a tag ezt követően 15 napon belül a tagdíjat megfizeti, tagsága fennmarad, ennek hiányában az Elnök a kilépettnek tekintett tagot törli a tagok sorából. A tagdíj javasolt évi összege minimum 2000-Ft. Ha valamelyik tag az egyesület tevékenységét veszélyezteti, az alapszabállyal ellentétes magatartást tanúsít, az Elnökség egyszerű többséggel hozott határozattal kezdeményezheti a tag kizárását az egyesületből. Az érintett tagot erről a határozatot hozó szerv elnöke írásban értesíti és kezdeményezi személyes meghallgatását, melynek eredményeképpen döntését a szerv fenntartja, vagy visszavonja. Amennyiben az érintett tag a döntéssel nem ért egyet, a szerv köteles 15 napon belül összehívni a rendkívüli közgyűlést, mely jogosult és köteles dönteni a kizárásról illetve a tag jogorvoslati kérelméről. A döntést egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza meg a közgyűlés. A határozatot írásban is közölni kell az érintett taggal. A tag a kizárásról hozott határozatot a bíróság előtt, annak bizonyításával, hogy az törvénysértő volt, 30 napon belül keresettel megtámadhatja.

4. TAGOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

4.1. Az egyesület minden tagja egyenlő, azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet az egyesület működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult közgyűlés döntéshozatalában. A szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja. Tisztségviselőül bármelyik tag megválasztható.

4.2. A tagok részt vehetnek a bizottságok, sportcsoportok, munkájában, az egyesület által szervezett tanfolyamokon, rendezvényeken. Jogosultak továbbá részt venni a túrákon, edzéseken, versenyeken.

4.3. Az egyesület bármely tagja köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat megfizetni, továbbá köteles tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósítása érdekében: a közgyűlés által meghatározott konkrét programok végrehajtása érdekében.

4.4. Az egyesület tagjai kötelesek betartani az egyesület Alapszabályát, Szervezeti és működési szabályzatát, valamint az egyesület egyéb közzétett szabályzatait.

AZ EGYESÜLET SZERVEZETE

5. KÖZGYŰLÉS

5.1. Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A Közgyűlés a tagok összessége, amely az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. A közgyűlést az Elnökség hívja össze évente egy alkalommal.

5.2. A közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább 8 nap időköznek kell lennie. Rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha a tagok egyharmada azt – a cél megjelölésével – igényli, vagy a tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja.

5.3. A Közgyűlés határozatképes, ha a tagok 50 % + 1 fő fele jelen van. Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlést az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt – közgyűlés időpontját követően 30 napon belüli időpontra kell összehívni. Az újonnan összehívott közgyűlés határozatképességére vonatkozó szabály az eredeti közgyűlés meghívójában fel van tüntetve. Az új időpontról új meghívót kapnak a tagok.

5.4. A Közgyűlés – eltérő rendelkezés hiányában – határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A közgyűlés a tisztségviselőket (vezetőket) titkos szavazással választja meg.

5.5. Kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe tartozik az alapszabály megállapítása, módosítása a tisztségviselők megválasztása, visszahívása, az éves tevékenységről történő beszámoltatás, az Egyesület éves pénzügyi tervének, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) rendelkezései szerint készített beszámolójának a megtárgyalása, elfogadása, a tagdíj mértékének a megállapítása, az Egyesület feloszlásának, más Egyesülettel történő egyesülésének a kimondása, tagkizárás, tagfelvétel feltételeinek meghatározása, döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a közgyűlés hatáskörébe utal.

5.6. Az alapszabály módosításához, tagkizárásához és az Egyesület feloszlásának (egyesülés, megszűnés) kimondásához a tagok összessége kétharmadának szavazata (minősített többség) szükséges.

6. AZ ELNÖKSÉG

6.1. Az Egyesület képviseletét a Közgyűlés által választott 3 főből álló Elnökség látja el. Az Elnökség tagjai az ugyancsak közgyűlés által megválasztott elnök, elnökhelyettes és titkár.

A közgyűlés az Elnökség tagjait határozott időre, 4 évre választja.

6.2. Két közgyűlés közötti időben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a közgyűlés hatáskörében. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen az Elnökség köteles beszámolni.

Az Elnökség jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések) és illető jogok vállalásáról – a közgyűlés ill. tagok felé beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett – dönteni.

6.3. Az Elnökség feladata a közgyűlések előkészítése, az egyesület sportfejlesztési tervének, költségvetésének kidolgozása, az éves program, a munka-, és ülésterv jóváhagyása a közgyűlések közötti időpontokban.

Az elnökség jogosult lemondott, vagy más módon távozott tagjainak helyére új tagokat jelölni, melyről a közgyűlés dönt.

Az Elnökség 2 tag jelenléte esetén határozatképes. Az Elnökség szükséghez képest – de legalább évente kétszer – tart ülést, melyet az Elnök hív össze. Az Elnökség ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 8 nap időköznek kell lennie. Bármely az Elnökség döntésében érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni.

Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol jogszabály minősített többséget ír elő.

Az Elnök jogai és kötelességei:

– vezeti és szervezi az elnökség munkáját

– képviseli az egyesületet, annak nevében külső személyekkel, szervekkel szerződéseket

köthet, a banki ügyintézés során az egyesület nevében jogosult aláírni

– a Közgyűlést bármikor összehívhatja

– a tagság pénzéről a kezelőket elszámoltatja

– megbízólevél kiadása pénzügyek intézéséhez

– a tagság észrevételeit mindenkor figyelembe kell vennie, a Közgyűlés határozatainak

megfelelően kell intézkednie

– az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációk ellenőrzése.

6.4. Az elnökhelyettes jogai és kötelességei:

– az elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesítheti az elnököt,

– az elnök három hónapot meghaladó akadályoztatása esetén azonban a teljes hatáskörű helyettesítéshez a Közgyűlés hozzájárulása is szükséges.

– gyakorolja az elnök által ráruházott jogköröket

6.5. A titkár jogai és kötelességei:

– az Egyesület pénzállományának kezelése,

– a számlák kezelése és nyilvántartása, ellenőrzése

– a pénztárkönyv vezetése,

– mindennemű visszaélési lehetőség gyanúja esetén az elnök értesítése,

– a számlák hitelességének ellenőrzése.

7.

Mind a közgyűlés, mind az Elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet aláírja az Elnökség jelenlévő minden tagja, közgyűlés esetén további erre kijelölt két tag.

8.

Az Egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait a titkár kezeli.

Az Elnökség jogosult akár a tagok közül pénztárosi teendők ellátásával megbízni. A pénztáros részére díjazás állapítható meg.

9. AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE

Az Egyesület képviseletére az elnök jogosult, azaz az Egyesületre kötelezettségeket létesítő jogviszonyt létesíthet, jognyilatkozatokat tehet, s jogosult rendelkezni az Egyesület számlája felett.

10. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

10.1. FA közgyűlés az egyesület gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére, 3 évi időtartamra 3 tagú Felügyelő Bizottságot (FB) választ. Az FB tagjai újraválaszthatók. Az FB tevékenységét a bizottság elnöke irányítja.

10.2. Az FB tagjai az egyesületben más tisztséget nem vállalhatnak. Az FB-nak nem lehet tagja az egyesület munkaviszonyban álló, vagy ott gazdasági feladatokat ellátó személy, továbbá az, aki az egyesület elnökségi tagjának, illetve az egyesület gazdasági feladatokat ellátó személynek hozzátartozója. Az FB tagjai nem lehetnek egymásnak sem hozzátartozói.

10.3. Az FB feladatai: Az egyesület pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata, a társadalmi szervek gazdálkodására vonatkozó jogi szabályok és pénzügyi előírások betartásának ellenőrzése, az éves mérleg felülvizsgálata és véleményezése, a gazdálkodás szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata, a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése, a szövetségi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének ellenőrzése.

10.4. Az FB tagjai feladatuk ellátása során jogosultak az egyesület gazdálkodásával kapcsolatos bármely iratba betekinteni, a tisztségviselőktől tájékoztatást kérni. Az ellenőrzések megkezdéséről a FB elnöke tájékoztatja az egyesület elnökét, és az alkalmazottak vezetőjét. Az ellenőrzés tapasztalatairól a bizottság elnöke – a vizsgálat lezárását követő 15 napon belül – tájékoztatja az elnökséget. Ha a vizsgálat szabálytalanságot is feltár, akkor a szükséges intézkedések megtételére az elnökséget fel kell kérni. Amennyiben a kifogásolt gyakorlat fennállását az elnökség nem ismeri el, vagy az utóvizsgálat nem vezetett eredményre, az FB közvetlenül az intézkedésre jogosult szervhez fordulhat, szükség esetén kezdeményezheti rendkívüli közgyűlés összehívását.

10.5. Az FB tevékenységéről a bizottság elnöke a közgyűlésnek beszámolni köteles.

11. SZAKBIZOTTSÁGOK/ SZAKOSZTÁLYOK

Az egyesület elnöksége az egyes szakfeladatok eredményes ellátása érdekében állandó vagy ideiglenes szakbizottságokat/szakosztályokat hozhat létre. A szakbizottságok feladatait, hatáskörét és működésének szabályait az SZMSZ keretein belül kell meghatározni.

Az egyesületi tagok rendszeres tevékenységüket e szakosztályok keretében folytathatják. A szakosztály munkáját a szakosztályvezető irányítja.

11.2. Új szakosztály létrehozására bármelyik tag javaslatot tehet. A javaslatról, az Elnökség véleményének ismeretében, a Közgyűlés határoz. A szakosztályvezetőt az Elnökség jelöli ki.

11.3. A szakosztály működési szabályzatát a szakosztályvezető dolgozza ki és az Elnökség hagyja jóvá.

12. AZ EGYESÜLET VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA

12.1. A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló – állami, vagy önkormányzati forrásból, természetes, vagy jogi személytől származó – befizetés, támogatás az Egyesület vagyonát képezi. Az Egyesület vagyona oszthatatlan. Az Egyesületi tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot az Egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg.

12.2. Az Egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, pártoló tagok befizetéseiből illetőleg a külső támogatók által juttatott összegekkel, támogatásokkal gazdálkodik. Bevétele származhat még sportfelszerelések javításából, karbantartásából, egyéb az egyesület tevékenységi körében nyújtott kiegészítő tevékenységekből, létesítmények üzemeltetéséből, szolgáltatásokkal szerzett összegekből. Az Egyesület, gazdálkodása során nyereségre nem törekszik.

12.3. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok azonban csak esedékes tagdíjbefizetésük mértékéig.

12.4. Az Egyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ide értve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve működtetése -e rendelkezés alkalmazásában- a sportegyesület alaptevékenységének minősül.

12.5. Az egyesület megszűnése esetén vagyonáról az alapszabály vagy a közgyűlés rendelkezik. Ha a vagyon hovafordításáról ezek nem rendelkeznek, továbbá ha az egyesület feloszlatással szűnik meg, vagy a felügyelő szerv ennek megszűnését állapítja meg, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű sportcélra kell fordítani.

12.6. Az üzletév végével a képviselő az egyesület gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít.

12.7. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott támogatást a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatására, elősegítésére fordítja, az esetleges maradvány összegeket hasonló célok támogatására fordítja, rendezvényeket tart, kiadványokat bocsát ki, melyek bevételeit a rendezvény céljában meghatározott körben használja fel.

13. VEGYES RENDELKEZÉSEK

13.1. Az Egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.

13.2. Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, és pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat, továbbá országgyűlési képviselőjelöltet nem állított és nem támogatott a választásokon, és a továbbiakban sem fog.

13.3. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt az egyesülésekről szóló 1989. évi II. tv. rendelkezései, másrészt a később meghozandó közgyűlési határozatok az irányadók.

Ezt az alapszabályt az Egyesület 2008. február 29. napján összehívott közgyűlésen fogadta el.

Mátrafüreden, 2008. február 29.